Regulamin


REGULAMIN Studio „High Fit”

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument (dalej: Regulamin) określa zasady zawarcia umowy o korzystanie z usług (dalej: zajęcia sportowe; zajęcia), prowadzonych w ramach działalności HIGH FIT KATARZYNA SZCZĘSNOWSKA-OLEJNIK z siedzibą w Komornikach, przy ul. Polnej 37 (dalej: Studio „HighFit”; Studio).
 2. W momencie zawarcia umowy o korzystanie z usług, osoba fizyczna nabywa status Członka Studia „HighFit” (dalej: Członek).
 3. Członkami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby niepełnoletnie po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. Każda osoba, korzystająca z usług, zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§2

Warunki korzystania z usług

 1. Korzystanie z zajęć sportowych, prowadzonych w ramach działalności Studia „HighFit”, możliwe jest po zawarciu umowy o świadczenie usług, co następuje w momencie zakupu imiennego karnetu, oferowanego przez Studio.
 2. Karnet możliwy jest do nabycia w recepcji Studia „HighFit”, zlokalizowanej przy ul. Polnej 37 w Komornikach, w godzinach pracy Studia.
 3. Opłatę za karnet należy uiścić w recepcji Studia „HighFit”, w momencie jego zakupu lub dokonując wpłaty na następujące dane: HIGH FIT KATARZYNA SZCZĘSNOWSKA-OLEJNIK, Bank Millenium, konto nr 93 1160 2202 0000 0002 4858 0157. W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko Członka.
 4. Informacja o rodzajach oraz cenie karnetów dostępna jest w recepcji Studia lub pod numerem telefonu (+48) 512 432 231.
 5. Płatność za karnet należy zrealizować zgodnie z warunkami karnetu.
 6. Jeden miesiąc kalendarzowy równy jest jednemu okresowi rozliczeniowemu.
 7. Studio „HighFit” może wprowadzać promocyjne opłaty za usługi.
 8. Wydanie karnetu nastąpi po jego opłaceniu w recepcji Studia, lub po zaksięgowaniu opłaty na rachunku bankowy, wskazany w pkt. 3 niniejszego paragrafu. Dopuszczona zostaje, także, możliwość wydania karnetu po okazaniu potwierdzenia dokonania opłaty za karnet na rachunek bankowy.
 9. Karnet upoważnia do uczestnictwa w nieograniczonej liczbie zajęć, przez okres oraz w terminie, na jaki został nabyty.
 10. Imienny karnet upoważnia do korzystania z zajęć jedynie osobie, która go nabyła. Nie ma możliwości udostępnienia tudzież odstąpienia, karnetu osobie trzeciej.
 11. W przypadku zagubienia karnetu, wydanie jego duplikatu wiąże się z konieczności uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł, która to winna zostać dokonana na zasadach wskazanych w pkt. 2, 3 i 8 niniejszego paragrafu.
 12. W przypadku zakupu karnetu na okres rozliczeniowy powyżej trzech miesięcy, istnieje możliwość jego zawieszenia, bez podania przyczyny. Minimalny czas zawieszenia karnetu, to siedem dni kalendarzowych. Zawieszenia karnetu należy dokonać zgłaszając taką potrzebę bezpośrednio pracownikowi Studia, lub mailowo na adres kontakt@studiohighfit.pl.
 13. Okres zawieszenia karnetu nie może przypadać na okres wypowiedzenia umowy.
 14. Podczas okresu zawieszenia karnetu nie może zostać złożone wypowiedzenia umowy.
 15. Zawieszenie karnetu możliwe jest dopiero po uregulowaniu zaległych opłat za karnet.
 16. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest także w ramach programów sportowych, których partnerem jest Studio „HighFit”, po spełnieniu określonych warunków korzystania z tych usług. Ilość zajęć uzależniona jest od programu sportowego, z którego korzysta Członek.
 17. W przypadku nieosiągnięcia minimalnej frekwencji, wynoszącej trzy osoby, Studio zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych zajęć.

§3

Zasady korzystania z usług

 1. W celu uczestnictwa w zajęciach konieczne jest dokonane rezerwacji miejsca.
 2. Rezerwacji należy dokonać poprzez panel klienta umieszczony na stronie https://highfit-komorniki-poznan.cms.efitness.com.pl/ .
 3. Rezerwacja miejsca możliwa jest także w godzinach pracy Studia „HighFit, poprzez kontakt na numer telefonu (+48) 512 432 231, lub osobiście w recepcji Studia.
 4. W przypadku rezygnacji z zajęć, konieczne jest anulowanie rezerwacji.
 5. Anulowanie rezerwacji odbywa się na zasadach wskazanych w pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
 6. Anulowania rezerwacji należy dokonać najpóźniej na jedną godzinę przed rozpoczęciem zajęć.
 7. W przypadku braku anulowania rezerwacji, jak zostało to wskazane w pkt. 4, 5 i 6 powyżej, Członek może zostać obciążony karą umowną w wysokości 30 zł.
 8. Odrębnie od kary wskazanej w pkt. powyżej, po trzykrotnym niepoinformowaniu Studia o nieobecności na zajęciach, Członkowi może zostać zablokowana możliwość dokonywania zapisów na zajęcia, na okres dwóch tygodni.
 9. Studio zastrzega sobie prawo odmowy Członkowi uczestnictwa w zajęciach w przypadku, gdy zalega on z opłatą za karnet co najmniej 8 dni po terminie wymagalności płatności raty karnetu.
 10. Na zajęcia należy przybyć najpóźniej na dziesięć min przed ich rozpoczęciem. W przeciwnym wypadku Członek może zostać skreślony z listy zajęć, a na jego miejsce może wejść osoba z listy rezerwowej.
 11. Niedopuszczalnym jest wstęp na zajęcia po ich rozpoczęciu.
 12. Po przybyciu na zajęcia, Członek otrzyma klucz do szafki w przebieralni. Do momentu zwrócenie kluczyka do szafki, karnet Członka pozostaje w recepcji Studia „HighFit”.
 13. Po zakończeniu zajęć należy udać się do recepcji Studia po odbiór karnetu oraz zdanie klucza do szafki w przebieralni.
 14. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 15. Przed wejściem na salę treningową, Członek zobowiązany jest do zmiany obuwia oraz stroju na sportowy, posiadania własnego ręczniaka oraz bezalkoholowych płynów nawodnieniowych.
 16. Członek zobowiązany jest do osobistej oceny swojego stanu zdrowia, w celu możliwości przystąpienia do zajęć.
 17. Członek zobowiązany jest dostosować intensywność, obciążenie oraz rodzaj ćwiczeń do swojego stanu zdrowia, samopoczucia oraz możliwości kondycyjnych.
 18. Osoby cierpiące na cukrzycę, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie, będące w ciąży, lub chorujące na inne poważne schorzenia, zobowiązane są do powiadomienia o tym fakcie instruktora prowadzącego zajęcia.
 19. W przypadkach wskazanych w pkt. powyżej, instruktor może odmówić Członkowi skorzystania z zajęć.
 20. Członek Studia „HighFit” zobowiązany jest do zachowania po sobie czystości oraz porządku, co rozumiemy poprzez zdezynfekowanie i uporządkowanie zajmowanego stanowiska oraz używanego sprzętu.
 21. Przed rozpoczęciem zajęć oraz skorzystaniem ze sprzętu należy, każdorazowo, sprawdzić stan techniczny urządzeń, i o ewentualnych uszkodzeniach powiadomić pracownika Studia.
 22. Zabronione jest wykonywanie ćwiczeń na urządzenia uszkodzonych, tudzież zepsutych.
 23. Członek zobowiązany jest do prawidłowego korzystania z mienia Studia, sprzętu oraz urządzeń do ćwiczeń, w tym zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zachowaniem odpowiednich zasady bezpieczeństwa.
 24. W przypadku uszkodzenia mienia Studia „High Fit”, Członek pociągnięty zostanie do odpowiedzialności na podstawie przepisów prawa.
 25. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie nietrzeźwości.

§4

Postanowienia końcowe

 1. Każda ze stron ma możliwość jednostronnego rozwiązania umowy o korzystanie z usług bez podania przyczyny.
 2. Rozwiązanie umowy o korzystanie z usług, bez podania przyczyny, możliwe jest z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
 3. Studio „High Fit” uprawnione jest do rozwiązania umowy z Członkiem w trybie natychmiastowym, jeżeli zalega on z płatnościami wynikającymi z umowy za co najmniej 1 okres rozliczeniowy.
 4. Studio uprawnione jest do rozwiązania umowy z Członkiem w trybie natychmiastowym także w przypadku, gdyby Członek naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, zasady współżycia społecznego czy też wyrządził a na terenie Studio „HighFit” swoim działaniem szkodę.
 5. Każda ze stron uprawniona jest do zawieszenia umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, co nastąpi do dnia ustąpienia okoliczności występowania siły wyższej uniemożliwiającej realizację umowy.
 6. Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, przekładając rzeczony dokument po jednym dla każdej ze stron. Dokument może zostać złożony w recepcji Studia, wysłany drogą pocztową lub przesłany w wiadomości e-mail na adres kontakt@studiohighfit.pl .
 7. W przypadku wystąpienia sporu, w pierwszej kolejności podjęte zostaną starania w celu jego polubownego rozstrzygnięcia. W momencie braku dojścia do porozumienia, sądem właściwym dla miejsca wykonani umowy jest sąd właściwy w Poznaniu.
 8. Integralną częścią Regulaminu są zasady przetwarzania danych osobowych, zamieszczone na stronie Studia “HighFit”, pod adresem https://studiohighfit.pl/rodo/ .

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.03.2022 r.