Regulamin


REGULAMIN Studio „High Fit”

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klubowiczów Studio „High Fit” w Komornikach przy ul. Polnej 37.
 2. Każdy Członek Studio „High Fit” zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Członkiem Studio „High Fit” może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie ukończyła 18 roku życia może zostać członkiem Studio jedynie za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
 4. Wstęp do Studio dozwolony jest jedynie w godzinach jego otwarcia, określonych w aktualnej ofercie „High Fit”.
 5. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po wcześniejszym wykupieniu karnetu w Recepcji Studio.
 6. Karnet wstępu jest imienny i zawiera numer klienta nadany w Recepcji Studio oraz termin ważności.
 7. Karnet wstępu wystawiony jest na konkretnego członka Studio i nie może być odstąpiony osobom trzecim.
 8. Umowa nie może być zerwana przed upływem terminu ważności, natomiast istnieje bezpłatna możliwość przepisania jej na inną osobę w obecności obu stron wraz z podpisami.
 9. W przypadku stwierdzenia przekazania karnetu innej osobie, Studio „High Fit” może karnet zatrzymać.
 10. Opłatę za karnet należy wnieść przed zajęciami w recepcji Studio „High Fit” lub na rachunek bankowy: Bank Millenium 93 1160 2202 0000 0002 4858 0157.
 11. W przypadku dokonania przelewu na konto karnet zostanie wydany po okazaniu dowodu wpłaty.
 12. Karnet wydawany jest jednorazowo w dniu zawarcia umowy. Fakt utraty Karnetu powinien zostać niezwłocznie zgłoszony w recepcji Studio „High Fit”. Wydanie nowego Karnetu następuje po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 30 zł.
 13. Posiadacz karnetu zobowiązany jest do rezerwacji miejsca na wybrane zajęcia.
 14. O nieobecności na zajęciach należy powiadomić najpóźniej 1 godzinę przed zajęciami, w przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztem zgodnie z cennikiem (30 zł).
 15. Po trzykrotnym niepoinformowaniu o nieobecności na zajęciach zostanie zablokowana możliwość zapisów na zajęcia na 2 tygodnie. Dodatkowo osoby znajdujące się na stałej liście będą z niej usuwane.
 16. Klubowicz, który dokonał rezerwacji proszony jest o przybycie do Studio 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku spóźnienia się zastąpi go osoba z listy rezerwowej.
 17. Istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w zajęciach, a opłata za zawieszone zajęcia zostanie przeniesiona. Fakt ten liczony jest od daty zgłoszenia nieobecności w Recepcji Studio „High Fit”.
 18. Minimalny okres zawieszenia karnetu, to 7 dni.
 19. Uczestnik otrzymuje kluczyk do szatni po pozostawieniu w recepcji dokumentu tożsamości lub karnetu (dotyczy również jednorazowego wstępu na zajęcia).
 20. W przypadku niewystarczającej liczby szafek w szatni istnieje możliwość pozostawienia przedmiotów w szatni na własną odpowiedzialność lub zabranie ze sobą wartościowych przedmiotów na salę ćwiczeń.
 21. Studio „High Fit” nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni.
 22. Po zajęciach uczestnik zobowiązany jest do zdania kluczyka oraz do odebrania dowodu tożsamości lub karnetu z recepcji.
 23. Zagubienie kluczyka spowoduje obciążenie kosztami w wysokości 30 zł.
 24. Na zajęciach obowiązuje strój i obuwie sportowe odpowiednie dla danego rodzaju ćwiczeń. Ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika.
 25. Członek Studio „High Fit” korzysta z jego usług na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod tym adresem żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty, czy pogorszenia stanu zdrowia.
 26. Przed zajęciami osoby cierpiące na cukrzycę, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie, bądź będące w ciąży, powinny o powyższym fakcie powiadomić instruktora.
 27. Członek Studio „High Fit” zobowiązany jest do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i samopoczucia. Klubowicze korzystający z siłowni zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie zapanować.
 28. Członek Studio „High Fit” zobowiązany jest do zachowania spokoju oraz do nie utrudniania innym członkom możliwości korzystania z usług.
 29. Członek Studio „High Fit” ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody osobom znajdującym się na terenie Studio.
 30. Członek Studio „High Fit” zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia. Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć.
 31. Studio „High Fit” zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku niewystarczającej liczby chętnych – mniej niż 3 osoby.
 32. Osoby biorące udział w zajęciach na siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Zaleca się wizytę u lekarza i przeprowadzenie badań kontrolnych poprzedzających korzystanie z usług siłowni.
 33. Na siłowni jednocześnie nie może przebywać mniej niż 2 osoby.
 34. Członek Studio „High Fit” zobowiązany jest do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenie na właściwe miejsce używanych przyrządów) oraz czystości stanowisk.
 35. Z urządzeń znajdujących się w Studio „High Fit” każdy Członek Studio powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób wskazany przez pracowników Studio, zgodnie z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i sali.
 36. Przed przystąpieniem do zajęć ćwiczący powinien sprawdzić stan techniczny urządzeń.
 37. W przypadku zauważenia uszkodzeń, lub wątpliwości związanych z bezpiecznym korzystaniem z urządzenia, Członek Studio „High Fit” ma obowiązek przed przystąpieniem do ćwiczeń zgłosić ten fakt pracownikom Studio.
 38. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 39. Szczególna uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących do udźwigów ciężarów. Również dokładnie należy zakładać tarcze na sztangę do podnoszenia ciężarów i zabezpieczyć zaciskami. Ćwiczenie przy sztandze do podnoszenia ciężarów wymaga szczególnego nadzoru.
 40. Celowe zniszczenie mienia Studio spowoduje obciążenie kosztami oraz odpowiedzialnością prawno – karną.
 41. Na terenie Studio „High Fit” obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających. Zabrania się korzystania z usług Studio osobom będącym pod wpływem w/w środków.
 42. Wnosząc opłatę za zajęcia w Studio „High Fit” uczestnik deklaruje, że zapoznał się z treścią powyższego regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 43. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Aktualności

więcej...

Trening EMS